چه حال غریبی

چه غم سنگینی..

اما حالا یه حال بدترم بهش اضافه بشه

ناراحت کردن کسایی که اصلا باهاشون مشکلی ندارید... اما یه دفه ای ازت ناراحت میشن ... وقتی یه دفه ای این مشکل سر هیچ و پوچ به وجود اومده باشه ...حالام کدورت وجود داره ... خدایا اگه میشه اینو از ذهنامون پاک کن

فقط دلت میخواد که گریه کنی

فقط گریه

گریه

.

.

.

منبع : سبزه |سر هیچی
برچسب ها :